Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์                                   อ่านข่าวทั้งหมด

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
U2T for BCG

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อจ้างงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

อ่านเพิ่มเติม »
ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 รูปแบบออนไลน์ (Marine Ecology Online Course)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด งานโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “สำรวจขั้วโลก (ป่วน)” โดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลหญิงไทยคนแรก สำรวจขั้วโลกดินแดนมหัศจรรย์ ใน รูปแบบออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม »

E-FORM CAS

ข่าวบริการวิชาการ                                   อ่านข่าวทั้งหมด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

อ่านเพิ่มเติม »
มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนคนเก่ง โครงการYSC ผู้คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนคนเก่ง โครงการYSC ผู้คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ISEF 2022” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

The Center for Academic Services,Walailak University

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala district , Nakhon si thammarat 80160 Thailand

จำนวนคนดู: 17,872