แบนเนอร์ บุคลากร ศบว.
ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์

รักษาการแทนรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

เบอร์ติดต่อ : 075-673535
Email : samonsak@wu.ac.th

บุคลากร

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นายสุขุม ศรีสมบัติ

กำกับดูแลฝ่าย

เบอร์ติดต่อ : 075-673508
Email : ssukum@wu.ac.th

นางสาวศรัญญา ทองอยู่

พนักงานธุรการ

เบอร์ติดต่อ : 075-673528
Email : tsarunya@wu.ac.th

นางกาหลง รักขพันธ์

พนักงานธุรการ

เบอร์ติดต่อ : 075-673524
Email : kgalhong@wu.ac.th

นางสาวกนิษฐา เอียดมาก

พนักงานธุรการ

เบอร์ติดต่อ : 075-673504
Email : ekanitth@wu.ac.th

ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายสุขุม ศรีสมบัติ

หัวหน้าฝ่าย

เบอร์ติดต่อ : 075-673508
Email : ssukum@wu.ac.th

นางปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 075-673532
Email : tpreeya@wu.ac.th

นายกฤษฎา ศรีสว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 075-673509
Email : sgrissa@wu.ac.th

นายกฤตยชญ์ ฤทธิจักร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 075-673518
Email : krittayot.rt@wu.ac.th

ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคมและพัฒนาเชิงพื้นที่

นายประพันธ์ พัฒน์ทอง

หัวหน้าฝ่าย

เบอร์ติดต่อ : 075-673547
Email : ppraphan@wu.ac.th

นายเจษฎา ผ่องแผ้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 075-673503
Email : jadsda.po@wu.ac.th

นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 075-673503
Email : cputta@wu.ac.th

นางปิ่นเพชร ภักดีณรงค์

นักวิจัย

เบอร์ติดต่อ : 075-673559
Email : spinpetc@wu.ac.th

นางสาว กัญญารัตน์ งามเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 075-673595
Email : kanyarat.nm@wu.ac.th

นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์

นักวิจัย

เบอร์ติดต่อ : 075-673559
Email : krachada@wu.ac.th

นางสาวนวลพิศ มีเดชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 075-673521
Email : nuanpit.me@wu.ac.th

นางสาวณัฐนิช ตรึกตรอง

พนักงานธุรการ

เบอร์ติดต่อ : 075673513
Email : nattanit.su@wu.ac.th

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นเลิศสู่สากล

นายประพันธ์ พัฒน์ทอง

กำกับดูแล

เบอร์ติดต่อ : 075-673547
Email : ppraphan@wu.ac.th

นางสาวสุนันทา เมืองทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 075-673595
Email : msunanta@wu.ac.th

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 075-673523
Email : akanata@wu.ac.th

นางสาวฟาเดีย เชิญถนอมวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 075-673528
Email : fadia.co@wu.ac.th

นางสาวฤดี ไกรวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 075-673595
Email : kruedee@wu.ac.th

นายธนพิพัฒน์ สัมพันธมาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 075-673528
Email : thanaphipat.su@wu.ac.th

The Center for Academic Service Walailak University

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala district Nakhon si thammarat 80160 Thailand

จำนวนคนดู: 729