แบนเนอร์ บุคลากร ศบว.

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคมและพัฒนาเชิงพื้นที่

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นเลิศสู่สากล

The Center for Academic Service Walailak University

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala district Nakhon si thammarat 80160 Thailand

จำนวนคนดู: 1,256