ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แบบทดสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตร โครงการพัฒนาทักษะชาวประมงและผู้ประกอบการสำหรับการบริหารธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน
ขอเชิญชาวประมงและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมฟรี!! "โครงการพัฒนาทักษะชาวประมงและผู้ประกอบการสำหรับการบริหารธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน" ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
ขอเชิญชาวประมงและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมฟรี!! "โครงการพัฒนาทักษะชาวประมงและผู้ประกอบการสำหรับการบริหารธุรกิจการเกษตรเพื่อความยั่งยืน" ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

เงื่อนไขการรับวุฒิบัตร

          1. ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สามารถเลือกทำแบบทดสอบได้ตามหัวข้อข้างต้น
          2. เงื่อนไขการรับวุฒิบัตร ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า  10 คะแนน
          3. สามารถทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะสอบผ่าน
          4. เมื่อผ่านการทดสอบจะได้รับรับวุฒิบัตร  ซึ่งจะจัดส่งให้ผ่านอีเมลที่ได้ระบุไว้ โดยต้องระบุอีเมล และชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง
          5. สำหรับผู้ทำแบบทดสอบที่ทำแบบทดสอบผ่านทั้ง 6 หลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตร รวมอีก 1 ใบ

จำนวนคนดู: 70