แบนเนอร์ ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี

หน่วยงาน : ศูนย์บริการวิชาการ /สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บอร์โทร : 075673535
อีเมล : samonsak@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การศึกษาชีววิทยาประมง พลวัตประชากรสัตว์น้ำ การฟื้นฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
ตัวอย่างผลงาน : การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าแบบบูรณาการ มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
คำสำคัญ : ปูม้า ธนาคารปูม้า ปลาจวด ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ชีววิทยาประมง
สาขา : วิทยาศาสตร์ทางทะเล

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา

หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672373
อีเมล : iwarin@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การควบคุมโรคพืช เกษตรอินทรีย์ การจัดการโรคพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
ตัวอย่างผลงาน : เชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ใหม่ NST-009 ไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส
คำสำคัญ : ไตรโคเดอร์มา เกษตรอินทรีย์ ศัตรูพืช สารชีวพันธุ์ การควบคุมโรคพืช
สาขา : การอารักขาพืช การจัดการศัตรูพืชแบบปลอดภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี

หน่วยงาน : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672244
อีเมล : jrungraw@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตัวอย่างผลงาน : การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอลานสกาสู่การเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงคุณภาพตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้โครงการ Innovation-Hub Creative Economy
คำสำคัญ : การจัดการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาชุมชน
สาขา : การท่องเที่ยว

อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช

หน่วยงาน : สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672823
อีเมล : kchaweew@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : พฤกษเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ตัวอย่างผลงาน : การนำสมุนไพรในพื้นที่มาใช้ในการป้องกันยุงกัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชสมุนไพร
คำสำคัญ : สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน
สาขา : การแพทย์แผนไทย พัฒนายา สมุนไพร สุขภาพ ความงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช

หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672368
อีเมล : pvisaka@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การแปรรูปอาหารและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
ตัวอย่างผลงาน : เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมของศูนย์ผลิตภัณฑ์นมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์นม การจัดการฟาร์ม คุณภาพน้ำนม นมแพะ
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์

หน่วยงาน : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672251
อีเมล : kpimlapa@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การจัดการท่องเที่ยว จิตวิทยาบริการและการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์
ตัวอย่างผลงาน : การสร้างอัตลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการบริการสปาศรีวิชัย
คำสำคัญ : อัตลักษณ์ของท้องถิ่น การจัดการท่องเที่ยวชุมชน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพร
สาขา : การท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ

หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672364
อีเมล : atanong@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการถนอมอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
ตัวอย่างผลงาน : การบูรณาการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาจวดระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนประมงพื้นบ้าน
คำสำคัญ : อาหาร โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อ.ต้อjpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์

หน่วยงาน : สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672615
อีเมล : nsuparoe@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : กายภาพบำบัดทางระบบประสาท การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การสร้างและพัฒนาแบบประเมิน การควบคุมการทรงตัวในผู้สูงอายุ
ตัวอย่างผลงาน : การศึกษาค่าจุดตัด (Cut-off point) ของความเร็วในการเดิน สำหรับใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองการกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุอย่างง่ายทางคลินิก
คำสำคัญ : กายภาพบำบัด ระบบประสาท การฟื้นฟู ผู้สูงอายุ
สาขา : การแพทย์แผนไทย/พัฒนายา/สมุนไพร/สุขภาพ/ความงาม

อาจารย์วาลุกา เอมเอก2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลุกา เอมเอก

หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075674284
อีเมล : waluka.am@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การออกแบบทัศนศิลป์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างผลงาน : การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบไม่ใช่ยากรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ สุขภาพโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
คำสำคัญ : การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบอัตลักษณ์
สาขา : เทคโนโลยีด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

หน่วยงาน : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672292
อีเมล : psiwarit@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การสร้างแบรนด์และกลยุทธ์การตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
ตัวอย่างผลงาน : อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน
คำสำคัญ : การพัฒนาระบบบริการ การจัดการท่องเที่ยว การสร้างตราสินค้า อัตลักษณ์ของท้องถิ่น
สาขา : เทคโนโลยีการส่งเสริมด้านการตลาด

อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

หน่วยงาน : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672290
อีเมล : bpiya@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การเงิน แผนธุรกิจ นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
ตัวอย่างผลงาน : การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเวชนครในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
คำสำคัญ : การจัดการ การวางแผนธุรกิจ การท่องเที่ยว
สาขา : เทคโนโลยีการส่งเสริมด้านการตลาด

รองศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์

หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672351
อีเมล : spotjama@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การปรับปรุงพันธุ์พืช
ตัวอย่างผลงาน : อิทธิพลของสาร Benzyladenine และ Thidiazuron ต่อการชักนำยอดรวมของต้นปูเล่
คำสำคัญ : เทคโนโลยีการเกษตร พืชไร่นา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สาขา : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย

หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672358
อีเมล : krittika.ka@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : โภชนศาสตร์อาหารสัตว์
ตัวอย่างผลงาน : การเพิ่มระดับโปรตีนในหญ้าเนเปียร์จากการหมักด้วยเชื้อรา
คำสำคัญ : อาหารสัตว์ สัตวศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์

อาจารย์ ดร.จันทิรา วงศ์เณร

หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672362
อีเมล : chantira.wo@mail.wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : ด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ตัวอย่างผลงาน : การเสริมกากมันสำปะหลัง (YFCP) ในน้ำมันพืชและยีสต์ต่อการบริโภคอาหารการย่อยของสารอาหารและการหมักในกระเพาะรูเมนในโคนมไทยฟรีเชี่ยน
คำสำคัญ : สัตวศาสตร์ อาหารสัตว์ โภชนศาสตร์ สัตว์เคี้ยวเอื้อง
สาขา : เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์

อาจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี

หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672356
อีเมล : athakorn.pr@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : ทางด้านพืชศาสตร์ ระบบไฮโดรโปนิกส์
ตัวอย่างผลงาน : พืชผักปลอดภัยในระบบไฮโดรโปนิกส์ ประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Ganoderma sp. สาเหตุโรคโคนรากเน่าปาล์มน้ำมัน
คำสำคัญ : ไฮโดรโปนิกส์ ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร เชื้อราไตรโคเดอร์มา
สาขา : เทคโนโลยีการเกษตร

สุเมธี3

อาจารย์ ดร.สุเมธี ส่งเสมอ

หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672376
อีเมล : sumethee.so@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การสุขาภิบาลอาหาร เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารต้านเชื้อจุลินทรีย์
ตัวอย่างผลงาน : การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในข้าวกล้องโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากจำปี
คำสำคัญ : เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชื้อจุลินทรีย์
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์สุนทร บุญแก้ว

หน่วยงาน : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672211
อีเมล : sunthorn.boonkaew@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนาทุนมนุษย์ การเรียนรู้แบบบูรณาการทำงาน และการจัดการการต้อนรับ
ตัวอย่างผลงาน : การพัฒนาท่าศาลาสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
คำสำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สาขา : การท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม

หน่วยงาน : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672288
อีเมล : conanong@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การสื่อความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม
ตัวอย่างผลงาน : การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเกาะพิทักษ์เพื่อเป็นหมู่บ้านทำมาค้าขาย
คำสำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสื่อความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม
สาขา : การท่องเที่ยว

อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส

หน่วยงาน : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672222
อีเมล : ksukhuma@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ บุคลิกภาพในงานบริการ การสื่อความหมาย ธุรกิจสายการบิน
ตัวอย่างผลงาน : การจัดการต้นทุนการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแหลมโฮมสเตย์ การสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวสำหรับพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ : การจัดนำเที่ยว มัคคุเทศก์ คุณภาพการบริการ การสื่อความหมาย
สาขา : การท่องเที่ยว

วิยดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน

หน่วยงาน : สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672618
อีเมล : kwiyada@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การวินิจฉัยโรคติดเชื้อด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการ ด้านระบบภูมิคุ้มกันในมนุษย์
ตัวอย่างผลงาน : การศึกษาฤทธิ์ต่อสุขภาพด้านต่างๆ ของน้ำส้มจาก ผลิตภัณฑ์ชุมชนของ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
คำสำคัญ : การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ การยับยั้งจุลชีพด้วยสารสกัดธรรมชาติ
สาขา : การแพทย์แผนไทย/พัฒนายา/สมุนไพร/สุขภาพ/ความงาม

อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล

หน่วยงาน : สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672642 อีเมล : panoma@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : กายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต การออกกำลังกาย กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ตัวอย่างผลงาน : นวัตกรรมล้อเลื่อนเคลื่อนชีวิต Thailand s 2016 Report Card on Physical Activity for Children and Youth
คำสำคัญ : กายภาพบำบัด การเคลื่อนย้ายตนเองของผู้พิการ ผู้สูงอายุ กิจกรรมทางกาย การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคปอด
สาขา : การแพทย์แผนไทย/พัฒนายา/สมุนไพร/สุขภาพ/ความงาม

อาจารย์ ดร.จารุภา เลขทิพย์

หน่วยงาน : สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672643
อีเมล : charupa.le@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : กายภาพบำบัดชุมชน กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
ตัวอย่างผลงาน : การฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวผู้สูงอายุ
คำสำคัญ : กายภาพบำบัด ชุมชน การฟื้นฟู ผู้สูงอายุ
สาขา : การแพทย์แผนไทย/พัฒนายา/สมุนไพร/สุขภาพ/ความงาม

อาจารย์ ดร.ชฎายุ อุดม

หน่วยงาน : สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672649 อีเมล : uchadayu@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : กายวิภาคศาสตร์และกายภาพบำบัด
ตัวอย่างผลงาน : ความแม่นยำของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกะโหลกศีรษะและขากรรไกรล่างในการกำหนดเพศในคนไทย Predictors For nonspecific low back pain in rubber farmers: a1-year prospective cohort study
คำสำคัญ : กายวิภาคศาสตร์ กายภาพบำบัด
สาขา : การแพทย์แผนไทย/พัฒนายา/สมุนไพร/สุขภาพ/ความงาม

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์

หน่วยงาน : สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075676214 อีเมล : srewat@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม การสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ตัวอย่างผลงาน : การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุง
โคมไฟหนังตะลุง (Talung Lamp)
คำสำคัญ : การออกแบบผลิตภัณฑ์ หัตถอุตสาหกรรม
สาขา : เทคโนโลยีด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสัณฑ์ เทพรัตน์

หน่วยงาน : สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075676434 อีเมล : ttanasun@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ตัวอย่างผลงาน : การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพระอุโบสถวัดแดง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
คำสำคัญ : การออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
สาขา : สถาปัตยกรรม

อาจารย์ ดร.วิทยา หอทรัพย์

หน่วยงาน : สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672252 อีเมล : witthaya.ho@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การผสมผสานจิตรกรรมเทคโนโลยีโลกเสมือน AR ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง
(Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์รวมกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ทำให้สามารถมองเห็นภาพที่มีลักษณะเป็นวัตถุ
ตัวอย่างผลงาน : รางวัลเหรียญทองจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี 2019 UOB Painting of the Year ครั้งที่ 10 ชื่อผลงาน Me and My World
คำสำคัญ : จิตรกรรม เทคโนโลยีโลกเสมือน AR
สาขา : คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์

หน่วยงาน : สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075676449 อีเมล : prachya.kr@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : Product Design & Furniture Design & Decorative
ตัวอย่างผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก “ต้นจาก” สู่การสร้างอัตลักษณ์สินค้าของที่ระลึกชุมชนขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำสำคัญ : การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขา : เทคโนโลยีด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม

หน่วยงาน : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672201 อีเมล : akawut.ja@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การตลาดออนไลน์/ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์/ การตลาดดิจิทัล (Online Marketing / Online Consumer Behavior / Digital Marketing)
ตัวอย่างผลงาน : การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์เมืองท่องเที่ยวคุณค่าสูงจังหวัดกระบี่
คำสำคัญ : การสร้างแบรนด์ เมืองท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
สาขา : เทคโนโลยีการส่งเสริมด้านการตลาด

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง

หน่วยงาน : สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075676264 อีเมล : jsongpan@mail.wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และบรรจุภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ การถ่ายภาพสินค้า
ตัวอย่างผลงาน : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์/การออกแบบแบรนด์สินค้าชุมชน
คำสำคัญ : เครื่องประดับ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า หัตถอุตสาหกรรม แบรนด์ ถ่ายภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขา : เทคโนโลยีด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง

หน่วยงาน : สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075676265 อีเมล : sakunith.we@mail.wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก
ตัวอย่างผลงาน : การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์สะตออบแห้ง
คำสำคัญ : พัฒนา บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สะตอ นครศรีธรรมราช
สาขา : เทคโนโลยีด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์กิตติ เชาวนะ

หน่วยงาน : สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075676445 อีเมล : ckitti@mail.wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design) การออกแบบชุมชน-เมือง (Urban Design) การออกแบบด้วยการมีส่วนร่วม (Participatory Design/Co-Design)
ตัวอย่างผลงาน : ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
คำสำคัญ : สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ ชุมชน-เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขา : สถาปัตยกรรม

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์มลชฎาภร สุขการ

หน่วยงาน : สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075676266 อีเมล : kasiya.go@mail.wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเครื่องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผา การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
ตัวอย่างผลงาน : กระเป๋ากระจูดพับ
คำสำคัญ : ลวดลาย กระจูด จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขา : ด้านศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก/งานหัตถกรรมพื้นบ้าน

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ

หน่วยงาน : สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075676267 อีเมล : suvita.ph@mail.wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : ออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น
ตัวอย่างผลงาน : ผลิตภัณฑ์แฟชั่น งานผ้า
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์ผ้า แฟชั่น บาติก มัดย้อม ผ้าพื้นเมือง ลวดลายผ้า
สาขา : การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา

หน่วยงาน : สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075676448 อีเมล : sasipim.is@mail.wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
ตัวอย่างผลงาน : การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำชุมชนคีรีวงอย่างยั่งยืน การปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อท่านม่วงทอง อำเภอสิชล
คำสำคัญ : ภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขา : การออกแบบภูมิทัศน์

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภริตพร แก้วแกมเสือ

หน่วยงาน : สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075676450 อีเมล : pharitporn.ka@mail.wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ตัวอย่างผลงาน : โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มโกโก้พรีเมี่ยม ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด
คำสำคัญ : การออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจร้างสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขา : ด้านศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก/งานหัตถกรรมพื้นบ้าน

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน

หน่วยงาน : สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075676458 อีเมล : pornthip.ki@mail.wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : ภูมิสถาปัตยกรรม การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
ตัวอย่างผลงาน : แนวทางการพัฒนาและจัดทำผังแม่บทพื้นที่สวนอุตสาหกรรมวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อม่วงทอง อำเภอสิชล
คำสำคัญ : ภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ การผังชุมชน การผังภูมิทัศน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขา : การออกแบบภูมิทัศน์

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์

หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672384 อีเมล : cmanat@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีอาหาร
ตัวอย่างผลงาน : ผลของสารต้านอนุมูลอิสระต่อการเกิดออกซิเดชันของไขมันและความคงตัวของสีของซอสหมี่ผัดปากพนังสำเร็จรูป
คำสำคัญ : สารต้านอนุมูลอิสระ ไขมัน ซอสหมี่ผัด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์

หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672372 อีเมล : pworawan@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีอาหาร
ตัวอย่างผลงาน : ผลของวิธีการเพาะเลี้ยงต่อองค์ประกอบกรดอะมิโนและปริมาณกรดไขมันของตัวอ่อนสาคู (ไรน์โชฟอรัส เฟอเรจิเนียส)
คำสำคัญ : วิธีการเพาะเลี้ยง กรดอะมิโน ปริมาณกรดไขมัน ตัวอ่อนสาคู
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร

หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672355 อีเมล : pradchayaporn.ak@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : สัตวศาสตร์
ตัวอย่างผลงาน : การผลิตไก่ลิกอร์ครบวงจรเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาชีพ
คำสำคัญ : การเลี้ยงไก่ การผลิตไก่พื้นเมือง สัตวศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงสัตว์

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ ดร.สลิลา เศรษฐไกรกุล

หน่วยงาน : สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075676657 อีเมล : salila.ce@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : กายภาพบำบัด
ตัวอย่างผลงาน : กายภาพบำบัดเพื่อชุมชนท่าสูงบน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำสำคัญ : กายภาพบำบัด ชุมชน นครศรีธรรมราช
สาขา : การแพทย์แผนไทย/พัฒนายา/สมุนไพร/สุขภาพ/ความงาม

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์

หน่วยงาน : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672872 อีเมล : chuchard.pu@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์เขตร้อน พยาธิวิทยาและพยาธิกำเนิดของมาลาเรีย
ตัวอย่างผลงาน : โครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดยางงาม
คำสำคัญ : แพทยศาสตร์ ควบคุมและป้องกัน โรคหนอนพยาธิ เด็ก นครศรีธรรมราช
สาขา : การแพทย์แผนไทย/พัฒนายา/สมุนไพร/สุขภาพ/ความงาม

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร

หน่วยงาน : สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075676438 อีเมล : supanit.wi@mail.wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : สถาปัตยกรรม
ตัวอย่างผลงาน : ออกแบบ”หลาร่มใจ”และผังแม่บทการพัฒนากายภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
คำสำคัญ : หลาร่มใจ ผังแม่บท สถาปัตยกรรม นครศรีธรรมราช
สาขา : สถาปัตยกรรม

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ ดร.วรัญญู วรชาติ

หน่วยงาน : สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672274 อีเมล : varunyu.vo@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : Computer Graphics
ตัวอย่างผลงาน : การขายสินค้าอาหารทะเลออนไลน์ชุมชนบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำสำคัญ : ออนไลน์ ชุมชน นครศรีธรรมราช
สาขา : คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ

หน่วยงาน : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672176 อีเมล : jurai@wu.ac.th jurai0902@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ : การจัดการระบบสุขภาพชุมชน สารสนเทศทางสุขภาพ สารสนเทศทางการพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การดูแลมารดาก่อนและหลังคลอดในชุมชน
ตัวอย่างผลงาน : การสัมผัสปัจจัยคุกคามสุขภาพและภาวะสุขภาพของเกษตรกรชาวนาสูงอายุ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำสำคัญ : สุขภาพ เกษตรกร สูงอายุ อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
สาขา : การแพทย์แผนไทย/พัฒนายา/สมุนไพร/สุขภาพ/ความงาม

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำไล สมรักษ์

หน่วยงาน : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เบอร์โทร : 075672165 อีเมล : kamlaisomrak@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ : สุขภาพชุมชน
ตัวอย่างผลงาน : -การสัมผัสปัจจัยคุกคามสุขภาพและภาวะสุขภาพของเกษตรกรชาวนาสูงอายุ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช –ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน –สร้างเสริมสุขภาพชุมชนนครศรีธรรมราช
คำสำคัญ : สุขภาพชุมชน ภาคีเครือข่ายสุขภาพ
สาขา : การแพทย์แผนไทย/พัฒนายา/สมุนไพร/สุขภาพ/ความงาม

The Center for Academic Service Walailak University

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala district Nakhon si thammarat 80160 Thailand

จำนวนคนดู: 1,760