ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการวิชาการเข้ามอบกระเช้าส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอเชิญน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมค่ายสัตวแพทย์ (WU VET Camp) รุ่นที่ 1 เพื่อส่งเสริมความต้องการของตนเองในการเลือกเรียนวิชาชีพสัตวแพทย์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การจัดตั้งหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย spss “ รุ่นที่ 3