เลือกภาษาที่ต้องการ |

ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นหลักในถิ่น”

เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

ให้บริการทางวิชาการ

เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานให้เกิดการบริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบและบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

สร้างความร่วมมือ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

สร้างความเข้มแข็ง

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเป้าหมาย ในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมอย่างทันเหตุการณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

ข่าวเด่น Hot news

ข่าวบริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้า ให้การต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยี่ยมให้กำลังใจชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวบริการวิชาการรับใช้สังคม

คณาจารย์ทุกสำนักวิชาและศูนย์บริการวิชาการ สำรวจความต้องการและจัดทำแผนบริการวิชาการร่วมกับชุมชนรายรอบในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวบริการวิชาการ Academic Services

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้า ให้การต้อนรับ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยี่ยมให้กำลังใจชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม »