ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (ตำบลไทยบุรี)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 23