ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร

16-17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในพื้นที่หมู่ 1 ถึงหมู่ 9

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 26