กิจกรรมจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile)” ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตหกรรมอาหาร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานตำบลไทยบุรีได้จัด "กิจกรรมจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile)" ณ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ด.ต.การุณ พุทธคุ้ม รวมทั้งประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 60 คน ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 32