กิจกรรมจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile)" ตำบลวัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยคณาอาจารย์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ เเละผู้ปฏิบัติงานตำบลวัง จัด"กิจกรรมจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสถานภาพตำบล(Tambon Profile)" ตำบลวัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีท่านยกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ท้องถิ่น ท้องที่ โรงเรียน รพ.สต. จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ร่วมเเสดงความคิดเห็นประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ จะนำข้อมูลเพื่อสังเคราะห์การดำเนินการเเผนงานในลำดับต่อไป

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 17