ประชุมแผนงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษานำร่อง (ศพด.ในสังกัด อบต.ไทยบุรี) ด้วยหลักสูตร High-Scope

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2564 เวลา 10.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อ.ดร.พงพันธุ์ คำพรรณ์ สำนักวิชาการจัดการ พร้อมด้วย คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ได้ประชุมหารือแผนงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษานำร่อง (ศพด.ในสังกัด อบต.ไทยบุรี) ด้วยหลักสูตร High - Scope ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม:โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย (ECEEP) ณ ห้องประชุม อบต.ไทยบุรี โดยร่วมกับ อบต.ไทยบุรี นำโดย ท่านปลัด อบต.ฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ในการนี้ คณะทำงาน ได้กำหนดแนวทางการทำงาน กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ และการอบรมพัฒนาศักยภาพครู onsite training และการดำเนินการทดลองใช้ในลำดับถัดไป

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 28