การขยายหลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนชุมชนใหม่ สู่โรงเรียนชุมชนรายรอบ ( โรงเรียนบ้านขุนทะเล )

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2564 เวลา 13.30- 15.00 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเอื้อ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (ต.ไทยบุรี) ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้บริหารโรงเรียนชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย เพื่อขยายผลการใช้หลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (ขยายผลจากโรงเรียนชุมชนใหม่ สู่ โรงเรียนรายรอบ จำนวนจำนวน 3 พื้นที่) ณ โรงเรียนบ้านขุนทะเล ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช


ในการนี้ อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี ได้หารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ แนวนโยบาย และความต้องการของนักเรียน ร่วมกับ นายมนต์ชัย อินมณเฑียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนทะเล รวมทั้งได้สำรวจฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนเดิม เพื่อเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากขึ้น ในเบื้องต้นทาง ผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่นและยินดีร่วมพัฒนาร่วมกัน ทั้งนี้ คณะทำงานจะรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์เพื่อวางแผนการทำงานในลำดับถัดไป

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 67