การบรรยาย เรื่อง "แนวทางการดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2564 เวลา 08.00- 09.00 น. ทีมนักศึกษา หลักสูตรวิชาบัญชี สำนักวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 ขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (ต.ไทยบุรี) เรื่อง "แนวทางการจัดทำโครงการ ในรายวิชา MGT60-301 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social engagement) ภาคเรียนที่ 3/2563" เพื่อค้นหาโจทย์พัฒนาข้อเสนอโครงการช่วยชุมชน ณ อาคารวิจัยและบริการวิชาการ
สืบเนื่องจากได้รับเชิญจากสำนักการจัดการ ให้บรรยาย เรื่อง "แนวทางการดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2564 โดยได้นำเสนอแนวทางการทำงาน การเขียนโครงการและการนำไปสู่ปฏิบัติ และโจทย์สำคัญการพัฒนาในชุมชน" ทางทีมนักษา มีความสนใจและขอคำปรึกษา
จากการประชุม ทางทีมนักศึกษา มีความสนใจและช่วยชุมชน ในการทำ "Financial Literacy & Financial Projection" โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกวิสาหกิจผู้เลี้ยงหมูครบวงจร ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา โดยมุ่งเน้นเพื่อการเสริมองค์ความรู้ทางการเงิน บัญชีฟาร์มและวางแผนบริหารจัดการฟาร์มด้านการเงินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 14