การลงพื้นที่จัดทำข้อมูลการนำเสนอประเด็นข้อมูล "กลุ่มวิสาหกิจ Profile"

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ทีมผู้ปฎิบัติงานพื้นที่ตำบลป่าระกำได้ลงพื้นที่ทำข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจ (การผลิต/การตลาด) และได้จัดทำข้อมูลการนำเสนอประเด็นข้อมูล “กลุ่มวิสาหกิจ Profile” ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มวิสาหกิจปลูกผักปากพนังปลอดภัย, กลุ่มวิสาหกิจฝรั่งแช่บ๊วยบ้านบางสุขี่, กลุ่มเกษตรกรปลูกพริกมาตรฐาน GAP และกลุ่มธนาคารบ้านในโอ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนหลัก (โรงสี) ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 101