กิจกรรมจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile) ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

กิจกรรมประชุมพบปะชุมชนเพื่อระดมความคิด เเละความต้องการของคนในชุมชนในแต่ละด้าน เพื่อนำข้อมูลไปประเมินและปรับแนวทางในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 102