การประชุมระดมความคิดเห็น "สรุปประเด็นและจัดลำดับความต้องการของด้านสุขภาพรายตำบล"

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2564 เวลา 16.00- 17.30 น. ผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ประชุมระดมความคิดเห็น"สรุปประเด็นและจัดลำดับความต้องการของด้านสุขภาพรายตำบล" ในกิจกรรมด้านสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน" ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (ม.วลัยลักษณ์) ในพื้นที่ 7 ตำบล ครอบคลุม 3 จังหวัด (นครศรีฯ สุราษฎร์ธานี และชุมพร) ในกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรชาวสวน ชาวประมง และผู้เลี้ยงสัตว์


จากการลงพื้นที่จัดประชุมเวทีตำบลฯ ระหว่าง 18- 28 ก.พ.2564 ที่ผ่านมา สามารถสรุปประเด็นกิจกรรมด้านสุขภาพที่ลงพื้นที่เพื่อประเมินสุขภาพของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะออกแบบการตรวจ 2 ประเภท คือ 1) ตรวจทางเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ Health checkup , การตรวจสุขภาพจำเพาะ และ2) ตรวจทางกายภาพบำบัด ได้แก่ สมรรถนะร่างกาย, วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย, การตรวจสมรรถนะปอด ซึ่งจะมีการตรวจแตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 35