"ยกระดับการผลิตสุกร ด้วยกระบวนการกลุ่มวิสาหกิจ"
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 9 มี.ค.2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (ต.ไทยบุรี) ม.วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ประชุม ร่วมกับประธานและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงหมูฯ ณ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา มีประเด็นดังนี้
- ชี้แจงการเลื่อนการรวมซื้อสุกรแม่พันธุ์คุณภาพ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดห้ามเคลื่อนย้าย
- พูดคุยแลกเปลี่ยนให้แนวทางปฏิบัติการป้องกันโรค PRRS (โรค พี อาร์ อาร์ เอส หรือ Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) เป็นโรคที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธุ์ และทางเดินหายใจ
- ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสุขภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจ ในช่วงปลายเดือน เม.ย.64 โดยทีมสุขภาพของโครงการจะประเมินสุขภาพของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะออกแบบการตรวจ 2 ประเภท คือ 1) ตรวจทางเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ Health checkup , การตรวจสุขภาพจำเพาะ และ 2) ตรวจทางกายภาพบำบัด ได้แก่ สมรรถนะร่างกาย, วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย, การตรวจสมรรถนะปอด

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 86