การวางแผนการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทีมแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปฝรั่ง 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง และ ฝรั่งแช่บ๊วยอบแห้ง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 141