การวางแผนเป้าหมายการทำงาน ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม
และเตรียมพบกับ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าเด่นของตำบลวัง

ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การนำของ ผศ.ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เข้าพบปะพูดคุยการดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ในการนี้ได้พูดคุยถึงการวางแผน เป้าหมายการทำงานระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2564 เพื่อให้การทำงานไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ได้ชี้แจงการฝึกอบรมจำนวน 4 หลักสูตร รวม 80 ชั่วโมงการเรียนรู้ ให้กับคณะทำงานทุกท่าน และเตรียมพบกับ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าเด่นของตำบลวังเร็ว ๆ นี้

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 52