การประชุมระหว่างทีมแปรรูปผลิตภัณฑ์ ร่วมกับทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ ตำบลป่าระกำ และตำบลไทยบุรี

ทีมแปรรูปผลิตภัณฑ์ และทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ ตำบลป่าระกำ และตำบลไทยบุรี ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 166