รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ ตำบลไทยบุรี)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ ตำบลไทยบุรี) สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เวลาสอบสัมภาษณ์

1

นางสาวพรพิมล ทองคำ

13.30 – 13.35 น.

2

นายนัทธพงศ์ ถนอมชยธวัช

13.35 – 13.40 น.

3

นายจิรภัทร หนูขาว

13.40 – 13.45 น.

4

นางสาวตางศินีย์ ทวีรัตน์

13.45 – 13.50 น.

5

นางสาวกชนิภา อ่องสุทธิ

13.50 – 13.55 น.

6

นายวรวลัญช์ แย้มเยื้อน

13.55 – 14.00 น.

ลิงค์สำหรับ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

Meeting ID 646 1093 7856 Passcode 666137

Link https://thairen.zoom.us/j/64610937856?pwd=ditQT2J1Qk0wZjZLRXVnbFFkUmU3QT09

 

วิธีการสอบสัมภาษณ์

1.เข้า Link Zoom meeting

Topic สอบสัมภาษณ์โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลไทยบุรี

Meeting ID 646 1093 7856 Passcode 666137

Link https://thairen.zoom.us/j/64610937856?pwd=ditQT2J1Qk0wZjZLRXVnbFFkUmU3QT09

2.ตั้งชื่อ โดยใช้ ลำดับ ดังเอกสารแนบ และ ชื่อ-สกุล เท่านั้น

ตัวอย่าง ลำดับและชื่อ-สกุล  =1.นางสาวพรพิมล ทองคำ (เพื่อกรรมการจะได้ทราบและเชิญตามลำดับ)

3.รอกรรมการ เชิญเข้าห้องเพื่อสอบสัมภาษณ์

4.สัมภาษณ์เรียบร้อย กรรมการขออนุญาตเชิญออกจากห้อง และรอประกาศผลทางเว็บไซต์ https://cas.wu.ac.th/ (ศูนย์ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : นวลพิศ มีเดชา โทร.075-673521 (วันและเวลาทำการ 08.30-16.30 น.)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 1