ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภท บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปฏิบัติงาน

ณ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภท บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 1 อัตรา

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 (อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000.00 บาท/เดือน)

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก

 

นางสาวสุกัญญา สังกะหนู

 

รายชื่อสำรอง

นางสาวศิวรัตน์ แหมะหวัง

นางสาวผ่องฉวี

นางสาวจุฑารัตน์ อพันโท

 

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ จะเรียกตัวในกรณีที่ตำบลใดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดูแล   มีผู้สละสิทธิ์ อาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม และรายชื่อสำรองไม่ได้เรียงตามคะแนนผลการคัดเลือก

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือก  เริ่มปฏิบัติงานใน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยยื่นเอกสารสัญญาจ้างหรือจัดส่งสัญญาจ้างเอกสารประกอบสัญญาจ้าง มาที่ คุณนวลพิศ มีเดชา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการเซ็นต์สัญญา และสัญญาจ้าง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ https://cas.wu.ac.th/ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

 

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม 075-673521 หรือ E-mail : [email protected] วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 72