รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ประเภทบัณฑิตจบใหม่) 32 จำนวนอัตรา สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

วิธีการสอบสัมภาษณ์

 

1.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom ให้มีความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์

 

2.ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้มีความพร้อม สามารถใช้งานได้และสถานที่สอบสัมภาษณ์ต้องมีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้เข้าสอบได้อย่างชัดเจน

 

3.ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพและจะต้องอยู่เพียงลำพัง ไม่มีบุคคลอื่นรบกวน

 

4.เข้า Link Zoom meeting ตามที่ระบุในตารางข้างต้น

 

ตั้งชื่อ โดยใช้ ลำดับ ดังเอกสารแนบ และชื่อ-สกุล เท่านั้น

 

ตัวอย่าง ลำดับและชื่อ-สกุล  = 1.กชกร ชูขันธ์ (เพื่อกรรมการจะได้ทราบและเชิญตามลำดับ)

 

          4.1 การเข้าห้อง Zoom Meeting แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน

 

          ขั้นตอนที่ 1 การรอก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ Waiting Room เข้าโปรแกรม Zoom Meeting ก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ที่กำหนด 10 นาที ในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์โดยรอจนกว่าจะถึงเวลาสัมภาษณ์ และกรรมการ จะเป็นผู้อนุมัติ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ไปยังห้องสัมภาษณ์

 

          ขั้นตอนที่ 2 เข้าห้องสอบสัมภาษณ์โดยเรียงตามลำดับที่จากน้อยไปมาก ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ได้ ครั้งละ 1 คน โดยรอการเรียกจากกรรมการ เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วให้กด Leave meeting ออกจากโปรแกรม Zoom ทันที เพื่อให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ลำดับถัดไปเข้าสอบ

 (หากท่านใดไม่ได้อยู่ตอนเรียกชื่อท่านเพื่อทำการสัมภาษณ์ จะขอเรียกรายชื่อลำดับถัดไป และจะเรียกรายชื่อท่านอีกครั้งเมื่อทำการสัมภาษณ์รายชื่อทุกลำดับเสร็จสิ้นแล้ว)

 

5.สัมภาษณ์เรียบร้อย  และรอประกาศผลทางเว็บไซต์

 

มติร่วมกันของคณะกรรมการผู้ให้การสัมภาษณ์ถือเป็นมติที่สิ้นสุดในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทำงานโครงการฯ ประกาศผล ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ทาง https://cas.wu.ac.th/  (ศูนย์ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

 

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : นวลพิศ มีเดชา โทร.075-673521 (วันและเวลาทำการ 08.30-16.30 น.)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 83