ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (2561 – 2563) จำนวน 32 อัตรา เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 (อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000 บาท/เดือน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (2561 – 2563) จำนวน 32 อัตรา เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

(อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000 บาท/เดือน)

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก

1.กัญญารัตน์ ทองอุ่น

2.กุลพัทธ์ หนูสุข

3.กูมิน๊ะ มินสยุม

4.เจนจิรา นุ่นสังข์

5.ชินณปกร พุทธสุขขา

6.ชุติมา อนุวัฒน์

7.เฌอรีดา ทองมั่น

8.ธวัลรัตน์ หมิดสะแหล้

9.ธารารัตน์ เพ็ชรไฝ
10.นัทธพงศ์ ถนอมชัยธวัช

11.นันทวุฒิ จุลนวล

12.ปาริชาติ มั่งทรัพย์

13.ปิยฉัตร หมึกดำ

14.พัชรพร ชัยยัณห์

15.ภูริช รักไทรทอง

16.วริศ สร้อยวารี

17.วิภาวี ก้องเบญจวัตร

18.ศุภนิดา ดวงจินดา

19.เศรษฐกิจ สร้างดำรงคุณ

20.อภิวัฒน์ นิลงาม

21.สัชกร ชัยณรงค์

22.จิรภัทร์ เพชรทอง

23.จิรานุวัฒน์ วงศ์พรัด

24.เดชา ชำนาญส่ง

25.ธนากร หวันกะเหร็ม

26.มนตรา ชำนาญกิจ

27.ปรัชญา จีนประชา

28.นนธวัช ดุจวรรณ

29.เบญจรัตน์ ชุมเมฆ

30.ศิริพร ซื่อตรง

31.สรายุทธ์ แสงบัวหมัด

32.เสถียรพงศ์ คลอดเพ็ง

 

รายชื่อสำรอง

อัจฉรา ศรีแสง

ทิพย์สุดา วาสุ

ธิดารัตน์ ปานบุญ

กมลทิพย์ รัตตะ

ปาริชาติ เจริญสุข

 

มติร่วมกันของคณะกรรมการผู้ให้การสัมภาษณ์ถือเป็นมติที่สิ้นสุดในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทำงานโครงการฯ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ จะเรียกตัวในกรณีที่ตำบลใดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดูแล   มีผู้สละสิทธิ์ อาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม และรายชื่อสำรองไม่ได้เรียงตามคะแนนผลการคัดเลือก

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือก  ยื่นเอกสารสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานใน วันที่ 1 ตุลาคม 2564           เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิจัย ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการเซ็นต์สัญญา และสัญญาจ้าง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ https://cas.wu.ac.th/u2tambon/download/

รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการเซ็นสัญญา

ตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 3 ปี

1) สัญญาจ้างจากระบบ จำนวน 2 ชุด ลงนามในส่วนของผู้รับจ้าง และในส่วนของ พยาน

2) หนังสือรับรองการทำงานจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมหลักฐานประกอบการรับรอง : สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับรอง

3) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

5) สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

6) สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript)(พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

7) สำเนาใบจบการศึกษา หรือ สำเนาปริญญาบัตร (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

8) สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 2 ชุด พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง (ชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้รับจ้างพร้อมผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

9) อากรแสตมป์ จำนวน 45 บาท

เมื่อส่งเอกสารสัญญาจ้างแล้ว จะมีการปฐมนิเทศ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เงื่อนไขอื่น ๆ

      1.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น

  1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ จะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือศูนย์บริการวิชาการ อาจจะพิจารณาเรียกตัวสำรองเมื่อมีอัตราใหม่เพื่อรับเจ้าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันตามความจำเป็นและเหมาะสม
  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
  2. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งต่อไป

ติดต่อสอบถาม คุณนวลพิศ มีเดชา 075-673521 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 555