ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลหน้าสตน เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 21 ตุลาคม 2564
(อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 9,000 บาท/เดือน)

ผู้ผ่านการคัดเลือก

 

นางสาวนาฎอนงค์ วิชัยดิษฐ

 

รายชื่อสำรอง

 

นางสาวกานต์ธิดา ณ ศรีสุข

นางสาวไรดล เพอแสลง

 

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ จะเรียกตัวในกรณีที่ตำบลใดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดูแล  

มีผู้สละสิทธิ์ อาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม และรายชื่อสำรองไม่ได้เรียงตามคะแนนผลการคัดเลือก

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือก  ยื่นเอกสารสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานใน วันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยจัดส่งเอกสารสัญญาจ้างและเอกสารแนบมายังศูนย์ประสานงานโครงการฯ รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ https://cas.wu.ac.th/u2tambon/download/   

 

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม E-mail : usi.onetambon@mail.wu.ac.th หรือ 075-673521

วันและเวลาทำการ เวลา 8.30-16.30 น.

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 338