เว็บไซต์หลักโครงการ

พื้นที่ดำเนินการ

หลักสูตร

ภาพกิจกรรม

การส่งเอกสารสัญญาจ้าง และ เอกสารต่างๆ

ให้ส่งด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รูปแบบ EMS เท่านั้น จัดส่งมาที่
นางสาวนวลพิศ มีเดชา
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ
การยกระดับการท่องเที่ยว
Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ
การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

จำนวนคนดู: 31