ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา (อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 9,000 บาท/เดือน)

             ประกาศรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประชาชนทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา (อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 9,000 บาท/เดือน)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. 1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)
  2. 2. การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่ (ร่วมกับ ศบค.)
  3. 3. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  4. 4. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
  5. 5. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) คุณสมบัติทั่วไป

– มีสัญชาติไทย

– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่รับสมัคร

(2) ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง

– เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

– เป็นลูกจ้างเหมาบริการในโครงการอื่นๆ ของรัฐ

– เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือโรคที่ต้องห้ามตามที่กฎ ก.พ. กำหนด

– เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

– เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

– เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

– เป็นบุคคลล้มละลาย

– เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

– เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

– เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย

– เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

 (3)  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง และที่ว่างงาน

– ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน

– ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

รายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร

  • รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา จำนวน 1 ชุด (JPEG)
  • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด (PDF)
  • ทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด (PDF)

***แนบไฟล์ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครเรียงตามลำดับ โดยรวมเอกสารทั้งหมดเป็น 1 ไฟล์ (PDF)***

หากมีความสามารถ

1) การติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน/สมาชิกชุมชน/หน่วยงานในพื้นที่

2) การใช้โปรแกรมถ่ายภาพเคลื่อนไหวในโทรศัพท์มือถือ และตัดต่อภาพเคลื่อนไหวในโทรศัพท์มือถืออย่างง่าย

3) ประสบการณ์ด้านการเกษตร เช่น การเลี้ยงสุกร หรือการทำตลาดออนไลน์

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

การสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. Download ใบสมัครได้ที่ https://1th.me/q0R0H และกรอกข้อมูล ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการยื่นสมัครได้ที่ e-mail usi.onetambon@mail.wu.ac.th

รับสมัครผ่าน E-mail นี้เท่านั้น

 

การดำเนินการคัดเลือก 
จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินประสบการณ์ ของผู้สมัคร
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น 

กำหนดการสอบและการแจ้งผล

          รับสมัครวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 15.00 น. เท่านั้น

           จะแจ้งผลการคัดเลือกทุกขั้นตอนให้ทราบและกำหนดการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 (กรณีที่ผ่านการคัดเลือก

ตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว) ให้ผู้สมัครทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครให้ไว้ใน ใบสมัคร และ https://cas.wu.ac.th/   

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทาง https://cas.wu.ac.th/

          สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัครและทาง  https://cas.wu.ac.th/

รายงานตัวพร้อมส่งเอกสารสัญญาจ้าง วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 2 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564

 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

1.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ จะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก

“ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือศูนย์บริการวิชาการ อาจจะพิจารณาเรียกตัวสำรองเมื่อมีอัตราใหม่เพื่อรับเจ้าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งต่อไป 

 ติดต่อสอบถาม คุณนวลพิศ มีเดชา 075-673521 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

จำนวนคนดู: 4