SDG

โครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

บริการวิชาการ

บริการวิชาการผ่านสื่อ

5S Green Cas

Green Cas

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SOCIETAL IMPACT

Previous
Next
ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเครือข่ายชุมชน คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านท่าไทร ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม »
SDGs

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2021 เยาวคนเก่งจากภาคใต้ ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

อ่านเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

The Center for Academic Service Walailak University

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala district Nakhon si thammarat 80160 Thailand

จำนวนคนดู: 5,425