ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC ร่วมตัดสินและมอบรางวัลพิเศษ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น” โครงการ YSC 2024 รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC ร่วมตัดสินและมอบรางวัลพิเศษ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น” โครงการ YSC 2024 รอบชิงชนะเลิศ
ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC ร่วมตัดสินและมอบรางวัลพิเศษ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น” โครงการ YSC 2024 รอบชิงชนะเลิศ

          วันที่ 3 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี หัวหน้าศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (The 26th Young Scientist Competition: YSC 2024)  ร่วมเป็นกรรมการพิเศษ ตัดสินการประกวดรางวัลพิเศษ พร้อมมอบรางวัล  “เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น” ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานภาคใต้ จำนวน 5,000 บาท คือ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   สาขาวิศวกรรมศาสตร์   
ชื่อโครงงาน: การพัฒนาเครื่องอบแห้งพริกไทย เพื่อเพิ่มคุณภาพของสีและความหอม   
ผู้พัฒนา: นางสาววรรณธนา วงค์ศรีชา, นายพัทธนันท์ สุขช่วย        
อาจารย์ที่ปรึกษา: นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ, นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น 

          ทั้งนี้ โครงการ YSC 2024 รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3  มีนาคม 2567 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ จำนวน 63 ผลงาน จาก 9 สาขา ร่วมนำเสนอผลงาน  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งการจัดกิจกรรมภายใต้การดำเนินของโครงการ YSC สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 4 (Quality Education) การศึกษาที่เท่าเที่ยม และเป้าหมายข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนคนดู: 14