SOCIETAL IMPACT

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ข่าวประชาสัมพันธ์                                   อ่านข่าวทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน “ระดับดีเด่น” จากสำนักงานปลัด กระทรวง อว. และได้รับรางวัลเกียรติคุณ อว.ส่วนหน้าจังหวัดกระบี่

อ่านเพิ่มเติม »
ศูนย์บริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย PRELIMINARY RESEARCH ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ศูนย์บริการวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย PRELIMINARY RESEARCH ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม »
Toggle Content
Show All Collapse

ข่าวบริการวิชาการ                                   อ่านข่าวทั้งหมด

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม »
หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา

หน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »
หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.นครศรีธรรมรา เขต 4 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน

หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.นครศรีธรรมรา เขต 4 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน

อ่านเพิ่มเติม »
Presentation1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 5 จังหวัดภาคใต้ พัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

อ่านเพิ่มเติม »
re

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ โครงการ YSC 2023 ได้รับรางวัลในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ

อ่านเพิ่มเติม »

E-FORM CAS

ข่าววิชาการรับใช้สังคม                              อ่านข่าวทั้งหมด

2023_09Sep15-01_0

ม.วลัยลักษณ์ โดย โครงการ“การพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมการแปรรูปปลา บ้านท้องโกงกาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช” จัดประชุมภาคีเครือข่ายกรรมการขับเคลื่อนโครงการในระดับอำเภอปากพนัง

อ่านเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

The Center for Academic Services,Walailak University

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala district , Nakhon si thammarat 80160 Thailand

จำนวนคนดู: 21,894