ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ แกนนำสุขภาพบ้านท่าสูงบน จัดกิจกรรมคัดกรองสภาพปัญหาและประเมินติดตามสุขภาพสมาชิกชุมชน

          ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศรา ประจงไสย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี อาจารย์ ดร.ชุติมา จั่นสกุล อาจารย์ ดร.ทิวาพร นวลแก้ว พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ บูรณาการความร่วมมือผ่านกิจกรรมประเมินคัดกรองสภาพปัญหาสุขภาพชุมชน การประเมินสุขภาพเบื้องต้น พร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเฝ้าระวังและสังเกตอาการของโรคไต โรคเก๊าท์ โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี แก่ แกนนำ อสม. ผู้ป่วยติดเตียง และสมาชิกชุมชน จำนวน 37 คน โดยดำเนินการแจ้งผลการประเมินสุขภาพแก่กลุ่มเสี่ยง เพื่อการถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพของสมาชิกในชุมชนต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมการให้ความรู้สุขภาพแก่สมาชิกชุมชน (SDG 3) ของโครงการบ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล. ที่คณาจารย์ ร่วมบูรณาการกิจกรรมกับภารกิจบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชนของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ (SDG 4) ด้วย

          โครงการบ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล. มุ่งเน้นส่งเสริมการเกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเชิงสุขภาพในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนและสอดคล้องตามความต้องการของชุมชน ให้ชุมชนเป้าหมายมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ เผยแพร่ผลจากการบูรณาการความร่วมมือกิจกรรมที่สอดคล้องการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการในรูปแบบของ Social Engagement ให้สามารถยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ชุมชน เป้าหมายข้อที่ 4 “Quality Education” การสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนคนดู: 7