ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมฟรีให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR B2 หลักสูตรที่ 1 การอ่าน และการเขียน
สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมฟรีให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR B2 หลักสูตรที่ 1 การอ่าน และการเขียน
สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมฟรีให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR B2 หลักสูตรที่ 1 การอ่าน และการเขียน

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต และศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พิชิตข้อสอบ CEFR B2 หลักสูตรที่ 1 การอ่าน และการเขียน ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยอาจารย์ ดร.กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ รักษาการรองคณบดี สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวรายงานถึงข้อมูลการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้
          ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่กิจกรรมการบรรยาย อาจารย์ธงชัย พรหมจรรย์ รองประธานกิจกรรมเสริมความเป็นครูและบริการวิชาการ และประธานวิชาเอกสังคม สาขาวิชาครุศาสตร์ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้ให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์แนะนำสาขาวิชาครุศาสตร์ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตร จุดเด่นของหลักสูตร ตลอดจนแนวทางประกอบอาชีพ ตามปรัชญาของหลักสูตร “วิชาการเก่ง เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ศรัทธาวิชาชีพครู” 
          การจัดกิจกรรมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พิชิตข้อสอบ CEFR B2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาในการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานระดับสมรรถนะทางภาษา (CEFR) ประกอบด้วย 2 หลักสูตร 4 ทักษะ คือ

หลักสูตรที่ 1 การอ่าน และการเขียน จัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
หลักสูตรที่ 2 การพูด และการฟัง จะจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2567
ได้รับเกียรติบรรยาย โดยวิทยากรจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากวิชาเอกภาษาอังกฤษ สาขาวิชาครุศาสตร์ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 ท่านคือ   1.อาจารย์ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล  2.ผศ.ดร.กิกิ จูลี อังโกโร 
          สำหรับการกิจกรรมการอบรมในวันนี้ จัดขึ้นในหลักสูตรที่ 1 การอ่าน และการเขียน มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 32 คน ประกอบด้วย ครูระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จาก 21 โรงเรียน จำนวน 27 คน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 คน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา คือ

1.โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน
2.โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน
3.โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน
4.โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน
5.โรงเรียนชุมชนใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 คน
6.โรงเรียนเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน
7.โรงเรียนทรายขาววิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน
8.โรงเรียนบ้านฉาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน
9.โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน
10.โรงเรียนบ้านพังปริง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน
11.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 คน
12.โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน
13.โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน
14.โรงเรียนวัดโคกหาด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน
15.โรงเรียนวัดจันทาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 คน
16.โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน
17.โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน
18.โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน
19.โรงเรียนสุวรรณเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คน
20.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา 1 คน
21.โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 คน
22.บ.ดีเอชแอล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คน
23.ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 คน
          กิจกรรมของโครงการทั้ง 2 หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจ ในการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานระดับสมรรถนะทางภาษา (CEFR) ทั้ง 4 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน จากผลการประเมินหลังเสร็จสิ้นการอบรมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการรับความรู้จากหัวข้อต่าง ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อหน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้นำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุง สำหรับการจัดกิจกรรมหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา นำไปปรับใช้ในการพัฒนาวิชาชีพได้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 4 (Quality Education) การศึกษาที่เท่าเที่ยม และเป้าหมายข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมฟรีให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR B2 หลักสูตรที่ 1 การอ่าน และการเขียน
สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมฟรีให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR B2 หลักสูตรที่ 1 การอ่าน และการเขียน
สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมฟรีให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR B2 หลักสูตรที่ 1 การอ่าน และการเขียน
สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอบรมฟรีให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR B2 หลักสูตรที่ 1 การอ่าน และการเขียน
จำนวนคนดู: 49