ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มวล. จับมือ เครือข่ายผู้นำชุมชน และ รพ.สต.ควนไม้บ้อง ต่อยอดส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรวังอ่าง

          ต้นเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ อาจารย์พิริยา ชนสุต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ คณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนไม้บ้อง สำนักสงฆ์ควนไม้บ้อง ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับจังหวัด และผู้นำชุมชนตำบลวังอ่าง (SDG17) จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการให้คำปรึกษา “การดูแลและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำหรับเกษตรกรชาวสวน” (การส่งเสริมความรู้ทางการยศาสตร์ในเกษตรกรเพื่อประเมินสุขภาพเบื้องต้น) และ “การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” (การนวดเพื่อสุขภาพและความงามโดยใช้สมุนไพรในชุมชนวังอ่าง การพัฒนาสมุนไพรในชุมชนวังอ่างเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ) แก่ผู้นำชุมชน ผู้แทนเกษตรกรชาวสวน และแกนนำ อสม. (SDG3) ก่อนจัดกิจกรรมประเมินติดตามผลต่อไป กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเทคโนโลยีการประกอบอาชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมดำเนินการตามแนวทางการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดจำนวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน เสริมขีดความสามารถสำหรับทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ และและเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals” ที่สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สนับสนุนอุปกรณ์ทางด้านสุขภาพ และขอขอบคุณ คณาจารย์ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง

จำนวนคนดู: 9