ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมชี้แจงรูปแบบการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้แบบ STEM Education โรงเรียนชุมชนใหม่

          วันที่ 22 เมษายน 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก คมเม่น อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ ได้กล่าวชี้แจงรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการวิชาการรับใช้สังคม  ปี 2567  ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM Education ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่ (นายไฟซอล ยีโกบ)  และคณะครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนชุมชนใหม่ โดยในการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเรียนการสอนจะประกอบด้วย กิจกรรมครั้งที่ 1 อาหารของฉัน กิจกรรมครั้งที่ 2 ปลูกผัก กิจกรรมครั้งที่ 3 ทำแซนวิซ กิจกรรมครั้งที่ 4 ส่วนประกอบของผัก กิจกรรมครั้ง 5 ทำแลปทดสอบสารอาหาร และ กิจกรรมครั้งที่ 6 ทำถังขยะเปียก สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนใหม่ เพื่อเป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงเรียนชุมชนใหม่

          ซึ่งการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM Education โรงเรียนชุมชนใหม่ ในครั้งนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 4 (Quality education) สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

 

จำนวนคนดู: 16