ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แบบฟอร์มการประเมิน ITA

แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บริการวิชาการ

แนวทางการให้บริการวิชาการ

แนวทางการให้บริการวิชาการรับใช้สังคม

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม