ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การนำหลักสูตร High Scope ไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ภายใต้โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 4

          ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 จนถึงปัจจุบัน สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมหารือพัฒนาข้อเสนอโครงการด้วยการถอดบทเรียนจากผลการประเมินทักษะเด็กเล็กในสังกัดเมื่อปี 2566 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของเด็กและบริบทพื้นที่ด้วยการจัดถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนามุมการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาศักยภาพคุณครูผู้สอนทางด้านสมรรถภาพทางกายและสุขภาพในเด็กเล็กสำหรับคุณครู การจัดเตรียมแผนการติดตามผลนักเรียนที่ผ่านกระบวนการการเรียนด้วยหลักสูตร High Scope การวางแผนการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพื่อเป็นต้นแบบการศึกษาดูงานด้วยหลักสูตร High Scope ก่อนขยายผลองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนในเด็กปฐมวัยสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ทั้ง
     – คณะผู้บริหารองค์การส่วนตำบลไทยบุรี
     – คณะทำงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     – คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
     – คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก
     – ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
     – ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก
     – คณะทำงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
           ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการพบผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี การประชุมกับผู้แทน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีทักษะการสังเกตการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเล็กแก่คุณครู การเผยแพร่ผลงานของโครงการในวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด รวมทั้งการเยี่ยมบ้านเด็กเล็กร่วมกับคณะผู้บริหารและคุณครูเพื่อให้ความรู้ด้านการสังเกตพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กพิเศษแก่ผู้ปกครองนักเรียน
           จากการการดำเนินงานร่วมกันขับเคลื่อนตามแผน สร้างการเปลี่ยนแปลงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก ที่มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ High Scope พบว่า ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ Executive Functions (EF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 นั้น ทางคณะผู้บริหารองค์การส่วนตำบลไทยบุรี คณะทำงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา คณะคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก ร่วมให้ข้อคิดเห็นกับคณะทำงานโครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 4 (ECEEP) ในการจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อของเด็กเล็ก ที่ยังเป็นปัญหาสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมไปถึงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในเด็กเล็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เด็กเจริญเติบโต สุขภาพแข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
          คณะทำงานโครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 4 (ECEEP) สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้นำผลจากการประชุมไปบูรณาการความร่วมมือกับสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ “กายภาพบำบัดเพื่อการพัฒนาการเคลื่อนไหวในเด็กเล็กชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย” ที่นอกเหนือจากส่งเสริมทักษะสมองของเด็กปฐมวัยสู่การปรับเปลี่ยนด้วยหลักสูตร High Scope แล้วยังมีการส่งเสริมพัฒนาการการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับเด็กเล็กที่มีพัฒนาการต่ำกว่าระดับศักยภาพปกติ รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการเคลื่อนไหวในเด็กเล็ก เพื่อยกระดับเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบที่มีความโดดเด่นทั้งด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ มีความสามารถในการเรียนรู้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ก่อนดำเนินการต่อยอดพัฒนาขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ภายในจังหวัด ด้วยการหารือกับท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการขยายผลโครงการต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.wu.ac.th/th/news/24043/

จำนวนคนดู: 52