ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เยาวชนคนเก่งจากภาคใต้ โครงการ YSC2024 ในการประกาศผลรางวัลรอบนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ภาคใต้

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ จัดกิจกรรมการประกวดโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (The Twenty-Sixth Young Scientist Competition: YSC 2024) รอบนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ภาคใต้ และพิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ณ อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยผู้พัฒนาโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงานจาก 17 โรงเรียนทั่วภาคใต้ จำนวน 44 โครงงาน
          ในช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้พัฒนาโครงงานร่วมนำเสนอผลงาน โดยผ่านการนำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดโครงงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 32 ท่าน และจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ประกอบด้วยสาขา 9 สาขา ดังนี้

     1.สาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 11 โครงงาน
     2.สาขาเคมี จำนวน 4 โครงงาน
     3.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 โครงงาน
     4.สาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงงาน
     5.สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 โครงงาน
     6.สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 2 โครงงาน
     7.สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการแพทย์ จำนวน 3 โครงงาน
     8.สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ จำนวน 6 โครงงาน
     9.สาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์ จำนวน 4 โครงงาน

และจำนวนโครงงาน 44 โครงงาน ประกอบด้วย 17 โรงเรียน ดังนี้
     1.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่   จังหวัดกระบี่ 1 โครงงาน
     2.โงเรียนคณะราษฎรบำรุง   จังหวัดยะลา 1 โครงงาน
     3.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 โครงงาน
     4.โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)   จังหวัดพัทลุง 3 โครงงาน
     5.โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   จังหวัดภูเก็ต 2 โครงงาน
     6.โรงเรียรมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ   จังหวัดสงขลา 1 โครงงาน
     7.โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์   จังหวัดสงขลา 2 โครงงาน
     8.โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 โครงงาน
     9.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   จังหวัดตรัง 2 โครงงาน
     10.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 โครงงาน
     11.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล   จังหวัดสตูล 1 โครงงาน
     12.โรงเรียนสตรีพัทลุง   จังหวัดพัทลุง 1 โครงงาน
     13.โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง   จังหวัดตรัง 2 โครงงาน
     14.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัดพัทลุง 1 โครงงาน
     15.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัดปัตตานี 7 โครงงาน
     16.โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัดปัตตานี 3 โครงงาน
     17.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย   จังหวัดสงขลา 2 โครงงาน

          ช่วงบ่าย เวลา 14.30 – 16.00 น. พิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน ซึ่งผู้พัฒนาผลงานทั้ง 44 โครงงาน จะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 3,000 บาท และกิจกรรมการประกาศผลรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคใต้ ซึ่งจะได้รับทุนสนับสนุน 9,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 8 รางวัล ตลอดจนรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภาค จำนวน 9 รางวัล  และรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภาค จำนวน 18 รางวัล ดังนี้

          ทั้งนี้ ในพิธีมอบทุน และประกาศผลรางวัล ศูนย์ประสานงานได้รับเกียรติจาก ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คุณอติพร สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง, คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ หัวหน้าโครงการ YSC สวทช., ดร.ไว ประทุมผาย นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ตลอดจนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์  รักษาการรองอธิการบดี, ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ หัวหน้าศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC  และผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา หัวหน้าโครงการ YSC ภาคใต้ ร่วมมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานให้แก่น้องๆ ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงานทั้ง 44 โครงงาน  และร่วมมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคจำนวน 8 รางวัลดังกล่าว
         สำหรับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (The Twenty-Sixth Young Scientist Competition: YSC 2024) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย
          ในนามของศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC  ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2024 ในปีนี้ที่ได้รับรางวัล และเป็นกำลังใจในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และสามารถคว้ารางวัลเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติต่อไปk

จำนวนคนดู: 67