ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการจากศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ร่วมตัดสินการประกวดโครงงานรอบชิงชนะเลิศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
คณะกรรมการจากศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ร่วมตัดสินการประกวดโครงงานรอบชิงชนะเลิศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
คณะกรรมการจากศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC 2024 ร่วมตัดสินการประกวดโครงงานรอบชิงชนะเลิศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
         วันที่ 2 มีนาคม 2567 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ จำนวน 63 ผลงาน จาก 9 สาขา ร่วมนำเสนอผลงาน และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (The 26th Young Scientist Competition: YSC 2024)  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการ YSC ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด จำนวน 3 ท่าน คือ
     1.สาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ: รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
     2.สาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม: ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
     3.สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ: ผศ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
           การจัดกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ  โครงการ YSC 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี มีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงานจากทั่วประเทศ จำนวน 63 ผลงาน โดยตัวแทนจากภูมิภาค ภาคใต้ ร่วมนำเสนอผลงาน และแข่งขัน จำนวน 8 ผลงาน จาก 7 สาขา ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ผ่านการนำเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดโครงงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมภายใต้การดำเนินของโครงการ YSC สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 4 (Quality Education) การศึกษาที่เท่าเที่ยม และเป้าหมายข้อที่ 17 (Partnerships for the Goals) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
           ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการ ในนามของศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดโครงงานจาก 7  สำนักวิชา จำนวน 32 ท่าน ที่ร่วมตัดสินผลงานในรอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน รอบนำเสนอผลงาน และการให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาโครงงาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ผู้พัฒนาผลงานนำข้อเสนอแนะ แนะนำไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาผลงาน คือ
 1.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผศ.กรกต สุวรรณรัตน์   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.เจริญเกียรติ  โพธิ์ชัยยะ   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร. ชิระวัฒน์  วัฒนพานิช   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.พุทธิพร  ธนธรรมเมธี   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2.สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ศิราพร  ศักดิ์พรหม   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.บันเทิง  ศรีคะรัน   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
3.สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ประชิด  สระโมฬี   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4.สาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์
รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ถกล  ตั้งผาติ   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
5.สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
ผศ.ดร.พิเชษฐ์  จิตต์เจนการ   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
6.สาขาเคมี 
ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.อัปสร  บุญยัง   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร. ลิตวดี  เจือบุญ   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ผศ.ดร. อรุณา  ประสพธรรม   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
รศ.ดร.วิชิตพันธุ์  รองวงศ์   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
7.ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์   สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผศ.ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร   สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผศ.ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
ผศ.ดร.วิษณุ  สายศร   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.จิรัฐิ  สัตถาพร   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
8.สาขาวิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี   สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา   สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ไกรนรา   สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
9.สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการแพทย์
รศ.ดร.นุชจรี  จีนด้วง  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ผศ.ดร.พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
จำนวนคนดู: 25