ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการวิจัยเดี่ยว)
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการวิจัยเดี่ยว)
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (PRELIMINARY RESEARCH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการวิจัยเดี่ยว)

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การดำเนินงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย และจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (Preliminary Research) ตามกรอบ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ด้านเกษตรและอาหาร (2) ด้านท่องเที่ยวและทรัพยากร และ (3) ด้านพลังงาน วัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพ สนับสนุนงบประมาณรูปแบบ โครงการเดี่ยว ในกรอบวงเงิน 100,000 บาท *(ทำร่วมกับภาคเอกชน /สถานประกอบการ) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research) ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/18Wgzt3OOcelrUL4-FyS_iReyJufJPpsg  
          ส่งแบบฟอร์มกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research) ได้ที่ E-mail: mtsunanta@gmail.com  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ โทร. 075-673-595/ 089-993-5977

จำนวนคนดู: 24