ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อบรมฟรี “พิชิตข้อสอบ CEFR B2” พัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

          หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญครูระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรมฟรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: พิชิตข้อสอบ CEFR B2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานระดับสมรรถนะทางภาษา (CEFR) และเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาในการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตาม กรอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ (CEFR) โดยอาจารย์วิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน  คือ
     1. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรที่ 1 การอ่าน และการเขียน
     2. วันที่ 8 มิถุนายน 2567 หลักสูตรที่ 2 การพูด และการฟัง
    อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องประชุมเขาหลาวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 3532 และ 0 7567 3509 ในวันและเวลาราชการ

 

หมายเหตุ   1.รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น
                     2.ขอสงวนสิทธิ์จำกัดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนละไม่เกิน 3 ท่าน

จำนวนคนดู: 109