ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31 ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายละเอียดกิจกรรม
1.การบรรยาย การทำหัวข้อสัมมนา รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 21 เมษายน 2567
     การบรรยาย: โดยมีผู้บรรยายจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆที่เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศ รวมทั้งนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     การทำหัวข้อสัมมนา: ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มเพื่อเลือกหัวข้อสัมมนา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม เป็นอาจารย์  พี่เลี้ยงและให้การปรึกษาแนะนำ โดยฝึกให้คิดการตั้งโจทย์ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล และมีการนำเสนอตามหัวข้อสัมมนา
2.กิจกรรมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 6 – 13 พฤษภาคม 2567 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จากข้อ 1 จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการฯ สนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหาร อุปกรณ์ภาคปฏิบัติ และค่าเดินทางบางส่วน
           การศึกษาในห้องปฏิบัติการ การทดลองโดยแบ่งกลุ่มมาทำงานร่วมกัน กิจกรรมการออกภาคสนามโดยเน้นให้มีการศึกษาของจริงในทะเล ได้แก่ ออกศึกษาหาดชนิดต่างๆ เข้าป่าชายเลน ดำน้ำดูแนวปะการัง กิจกรมการออกเรือและให้มีการปฏิบัติการศึกษาทางสมุทรศาสตร์ โดยได้มีโอกาสใช้เครื่องมือทันสมัยต่างๆ
การประเมินผล และวุฒิบัตร
          ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
1. ผู้เข้าอบรมรับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงออนไลน์  และเข้าร่วมการทำหัวข้อสัมมนาครบตามที่กำหนด 
2. กรณีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ จะได้รับวุฒิบัตรโดยเข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่กำหนด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตอบรับ และยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (ภายในเวลา 16.00 น.) ได้ที่ https://forms.gle/AJFRNuhcYPwhPkF2A
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว   ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์: 075 – 673532 ในวันและเวลาราชการ หรือ E-mail: preeyarat_ann@hotmail.com     

 

จำนวนคนดู: 573