ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาโครงงาน เพื่อเตรียมควาพร้อมการแข่งขันรอบนำเสนอผลงานให้แก่น้องๆ โครงการ YSC 2024

          วันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2566 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้ โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (Young Scientist Competition: YSC 2024) จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาการพัฒนาโครงงานรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน ภูมิภาค ภาคใต้ (รอบที่ 1) จำนวน 46 โครงงาน จาก 17 โรงเรียน ทั่วภาคใต้
          การให้คำปรึกษาการพัฒนาโครงงาน เป็นกิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคใต้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พัฒนาโครงงานสามารถนำคำแนะนำจากที่ปรึกษาไปพัฒนาปรับปรุงโครงงานสำหรับเตรียมความพร้อมการประกวดรอบนำเสนอผลงาน (รอบที่ 2) ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ การรับคำปรึกษาแนะนำ ผู้พัฒนาโครงงานและที่ปรึกษา ได้รับคำแนะนำการพัฒนาโครงงาน โดย คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 27 ท่าน จาก 8 สำนักวิชา โดยให้คำปรึกษา จำนวน 9 สาขา คือ

 

ลำดับ

วันที่/สาขา

ที่ปรึกษา

สังกัด

1

วันที่ 20 ธันวาคม 2566

ผศ.ดร.อัปสร  บุญยัง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

เคมี

ผศ.ดร. ลิตวดี  เจือบุญ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

  

รศ.ดร.วิชิตพันธุ์  รองวงศ์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2

 21 ธันวาคม 2566

รศ.ดร.นุชจรี  จีนด้วง

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

 

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการแพทย์

รศ.ดร.มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

  

ผศ.ดร.พวงทิพย์  ภู่พงษ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

3

 21 ธันวาคม 2566

ผศ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

คณิตศาสตร์และสถิติ

  

4

วันที่ 22 ธันวาคม 2566

ผศ.ดร.เจริญเกียรติ  โพธิ์ชัยยะ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร. ชิระวัฒน์  วัฒนพานิช

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

5

วันที่ 22 ธันวาคม 2566

ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ศิราพร  ศักดิ์พรหม

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ผศ.ดร.กมล  ถิ่นสุราษฎร์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ผศ.ดร.บันเทิง  ศรีคะรัน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

6

วันที่ 24 ธันวาคม 2566

รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรลอุตสาหกรรมอาหาร

 

ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

ผศ.ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรลอุตสาหกรรมอาหาร

  

ผศ.ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

  

ผศ.ดร.วิษณุ  สายศร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

  

อาจารย์ ดร.จิรัฐิ  สัตถาพร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

7

วันที่ 25 ธันวาคม 2566

ผศ.ดร.รุ่งเรือง จันทา

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

 

วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.ลักษณ์นารา  ขวัญชุม

สำนักวิชาการจัดการ

  

อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ไกรนรา

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  

อาจารย์อภิรักษ์ บำยุทธ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

8

วันที่ 25 ธันวาคม 2566

รศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 

ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์

อาจารย์ ดร.ถกล  ตั้งผาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

9

วันที่ 26 ธันวาคม 2566

รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

 ผศ.ดร.ประชิด  สระโมฬี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

          สำหรับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (The Twenty-Sixth Young Scientist Competition: YSC 2024) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ  ในฐานะศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย

จำนวนคนดู: 79