ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31 (The 31st Marine Ecology Course)

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 31 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กลไกและกระบวนการที่สำคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศ และการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและอย่างยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เชี่ยวชาญทั่วประเทศ รวมทั้งนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้

          1.การบรรยาย การทำหัวข้อสัมมนา รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 21  เมษายน 2567
          กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาที่สนใจจากทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 คน
          2.ภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต
          กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาที่ผ่าการคัดเลือก จากผู้เข้าอบรมรอบแรก (ข้อ 1) จำนวน 20 คน (โครการสนับสนุนที่พัก อาหาร อุปกรณ์ภาคปฏิบัติ และค่าเดินทางบางส่วน)
     เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว   ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์: 075 – 673532 E-mail: preeyarat_ann@hotmail.com 

      Link รายละเอียดโครงการ

     Link ใบสมัคร

จำนวนคนดู: 266