ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แบบฟอร์มการประเมิน QA

แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ

บริการวิชาการ

วิชาการรับใช้สังคม

แบบฟอร์มรับรองการใช้ประโยชน์

ด้านการศึกษา

ด้านอาชีพ

ด้านสุขภาพ

ด้านสังคมวัฒนธรรม

ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอรับบริการ

โครงการบริการวิชาการชุมชน

โครงการบริการวิชาการองค์กรหน่วยงาน

โครงการวิชาการรับใช้สังคมชุมชน

โครงการวิชาการรับใช้สังคมองค์กรหน่วยงาน