ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วลัยลักษณ์พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ผนึกการศึกษาดีและสุขภาพดี สู่ ศพด. ในสังกัด อบต.ไทยบุรี

          ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย อาจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล นราองอาจ อาจารย์วรดี เลิศไกร สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ คณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ประชุมบูรณาการ “โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 4 (ECEEP)” และ “โครงการกายภาพบำบัดเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเคลื่อนไหวในเด็กเล็กชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย” พร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนามุมการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SDG 4) และกิจกรรมการสังเกตการณ์พัฒนาการของเด็กเล็ก (SDG 3) แก่คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

          ทั้งนี้ คณะทำงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ได้แก่ กิจกรรมวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของปีที่ผ่านมา และกิจกรรมการเยี่ยมบ้านเด็กเล็กกับคณะคุณครู เพื่อสนับสนุนการยกระดับการศึกษาสถานศึกษาต้นแบบพร้อมการสังเกตพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กพิเศษก่อนประเมินพัฒนาการทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตของเด็กเล็กต่อไป

          โครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย ปีที่ 4 (ECEEP) เป็นโครงการต่อเนื่อง ภายใต้ชุดโครงการพันธกิจวิชาการรับใช้สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบองค์รวม (WU – Social engagement) ปีงบประมาณ 2567 มุ่งเน้นยกระดับขีดความสามารถและปิดช่องว่างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ “High Scope” เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ และพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย มีกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 ปี โดยปี 2566 ผลการประเมินทักษะเด็กปฐมวัย พบว่า ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ Executive Functions (EF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 แต่พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดเล็กยังเป็นปัญหาสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงบูรณาการความร่วมมือกับสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ในการดำเนินโครงการกายภาพบำบัดเพื่อการพัฒนาการเคลื่อนไหวในเด็กเล็กชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ที่จะเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในเด็กเล็ก ทำให้เด็กเจริญเติบโต สุขภาพแข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย มีความสามารถในการเรียนรู้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ตามแนวคิดต้นไม้แห่งความสุข การศึกษาดี และสุขภาพดี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 4 “Quality Education” ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน เป้าหมายข้อที่ 3 “Good Health and Well-being” มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ชุมชน และเป้าหมายข้อที่ 17 “Partnerships for the Goals”มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการระหว่างศาสตร์และสร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย

จำนวนคนดู: 5