ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (2561-2563) จำนวน 32 อัตรา

        ประกาศรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (2561-2563) จำนวน 32 อัตรา  ตำบลบางมะพร้าว ตำบลวัง ตำบลตะกรบ ตำบลไทยบุรี  ตำบลป่าระกำ ตำบลหน้าสตน ตำบลเกาะเพชรตำบลท่าพยา ระยะเวลา 3 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564 (อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000 บาท/เดือน)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)
 2. การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่ (ร่วมกับ ศบค.)
 3.  การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 4. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
 5. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

      6.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) คุณสมบัติทั่วไป

 – มีสัญชาติไทย

– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่รับสมัคร

(2) ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง

– เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

– เป็นลูกจ้างเหมาบริการในโครงการอื่นๆ ของรัฐ

– เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือโรคที่ต้องห้ามตามที่กฎ ก.พ. กำหนด

– เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

– เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

– เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

 – เป็นบุคคลล้มละลาย

– เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

– เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

– เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย

– เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

 (3)  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

บัณฑิตจบใหม่

– เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา

– มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานและว่างงาน         

– มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างดี

– ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

รายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร

 • รูปหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา (.jpg)
 • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ (PDF)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ (PDF)
 • สำเนาใบจบการศึกษา หรือ สำเนาปริญญาบัตร (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ (PDF)
 • สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ (PDF)
 • หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) จำนวน 1 ฉบับ (PDF)
 •  

***แนบไฟล์เอกสารประกอบการยื่นใบสมัครเรียงตามลำดับ โดยรวมเอกสารทั้งหมดเป็น 1 ไฟล์ (PDF) เท่านั้น ***

หากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือก

หากมีความสามารถ 1.ด้านออกแบบกราฟิกดีไซน์ เช่น อินโฟกราฟิก ออกแบบสื่อ เป็นต้น

2.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพจ เว็บไซต์ ฐานข้อมูล เป็นต้น

3.ด้านนิเทศศาสตร์ เช่น ตัดต่อ ถ่ายภาพ สื่อ เป็นต้น

4.ด้านภาษาอังกฤษ

จะพิจารณาเป็นพิเศษและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับการทำงานในพื้นที่ซึ่งตรงกับโจทย์การพัฒนายกระดับเศรษฐกิจของตำบลเป้าหมาย 

การสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2564

เวลา 23.59 น. เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ https://bit.ly/3ALPKC เท่านั้น

กรอกข้อมูล ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการยื่นสมัคร โดยรวมเอกสารทั้งหมดเป็น 1 ไฟล์ (PDF)

***หมายเหตุ รับสมัครทางช่องทาง https://bit.ly/3ALPAKC นี้เท่านั้น

การดำเนินการคัดเลือก 
จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ของผู้สมัคร
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น 

กำหนดการสอบและการแจ้งผล

          รับสมัครวันนี้ – 27 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น. เท่านั้น

           จะแจ้งผลการคัดเลือกทุกขั้นตอนให้ทราบและกำหนดการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 (กรณีที่ผ่านการคัดเลือก

ตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว) ให้ผู้สมัครทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้สมัครให้ไว้ใน ใบสมัคร และ https://cas.wu.ac.th/u2tambon (ศูนย์ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และช่องทางสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2564  ทางhttps://cas.wu.ac.th/u2tambon (ศูนย์ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 

          สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ ในวันที่ 29 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 กันยายน 2564 ทาง https://cas.wu.ac.th/u2tambon (ศูนย์ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 

รายงานตัวพร้อมส่งเอกสารสัญญาจ้าง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์บริการวิชาการ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขอื่น ๆ 

1.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ จะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก

“ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือศูนย์บริการวิชาการ อาจจะพิจารณาเรียกตัวสำรองเมื่อมีอัตราใหม่เพื่อรับเจ้าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งต่อไป 

ติดต่อสอบถาม คุณนวลพิศ มีเดชา 075-673521 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดราชการ หรือทาง Email : usi.onetambon@mail.wu.ac.th

จำนวนคนดู: 3,779