ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG รอบที่ 3 (U2T for BCG)

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเฉพาะพื้นที่ตำบลที่ประกาศเปิดรับสมัครในรอบที่ 3 เท่านั้น โดยพื้นที่ตำบลที่ไม่ได้ปรากฏในประกาศนี้คือพื้นที่ ตำบล ที่มีผู้ปฏิบัติงานเต็มจำนวนจากการรับสมัครในรอบก่อนหน้า เรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ จะเรียกตัวในกรณีที่ตำบลใดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดูแล   มีผู้สละสิทธิ์ อาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม และรายชื่อสำรองไม่ได้เรียงตามคะแนนผลการคัดเลือก

โดยผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดสัญญาจ้างได้ที่ เว็บไซต์ https://cas.wu.ac.th/u2tambon/download/

จำนวนคนดู: 840