ดาวน์โหลดเอกสาร

ขั้นตอน และรายละเอียดการเซ็นสัญญาจ้างโครงการ U2T for BCG

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลข้อตกลงจ้าง

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลหนังสือรับรอง

ตัวอย่างการจ่าหน้าซอง และ รับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อมูลรายละเอียดตำบล เพื่อใช้ในการทำสัญญาจ้าง

ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน

รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการเซ็นสัญญา

ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี

1) สัญญาจ้างจากระบบ จำนวน 2 ชุด แล้วลงนามในส่วนของผู้รับจ้าง และในส่วนของพยาน

2) หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมหลักฐานประกอบการรับรอง : สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับรอง (กรณีอยู่อาศัยนอกพื้นที่)

3) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

5) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)(พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

6) สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ

7) สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง (ชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้รับจ้าง ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

8) อากรแสตมป์ จำนวน……..30………..บ. ( เดือนละ 15,000 บ. x 3 เดือน = 30,000 บ. ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท = อากรแสตมป์ 1 บาท = = 30 บาท )
(อากรสแตมป์ยังไม่ต้องติดในสัญญา ให้แนบมาพร้อมสัญญา)

ตำแหน่ง ประชาชนทั่วไป

1) สัญญาจ้างจากระบบ จำนวน 2 ชุด แล้วลงนามในส่วนของผู้รับจ้าง และในส่วนของ พยาน

2) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด

3) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด

4) สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง (ชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้รับจ้างผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก)

5) อากรแสตมป์ จำนวน……..18………..บ. ( เดือนละ 9,000 บ. x 3 เดือน = 18,000 บ. ทุกจำนวนเงิน 1,000บาท = อากรแสตมป์ 1 บ. = = 18 บาท)

(อากรสแตมป์ยังไม่ต้องติดในสัญญา ให้แนบมาพร้อมสัญญา)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160