ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการลงพื้นที่

ประชาสัมพันธ์ การส่งเอกสารสัญญาจ้าง และเอกสารต่างๆ

ให้ส่งด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รูปแบบ EMS เท่านั้น จัดส่งมาที่ นางสาวนวลพิศ มีเดชา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 ติดต่อสอบถาม 075-673521

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

Views: 9,878