หลักสูตรการอบรมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

หลักสูตรการอบรม เรื่องความรู้ด้านสังคม

หลักสูตรการอบรม เรื่องความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการอบรม เรื่องความรู้ด้านดิจิทัล

หลักสูตรการอบรม เรื่องความรู้ด้านการเงิน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222  ตำบล ไทยบุรี อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160